Postup při reklamaci

Jakékoliv reklamace na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb je vypravitel pohřbu - nebo jím prokazatelně zmocněná osoba / oprávněn uplatnit písemně nebo osobně do zápisu do 24 měsíců od provedení služby v sídle obstaratele – viz záhlaví tohoto dodatku. U organizátora pohřbu tak může učinit v místě konání smutečního obřadu v průběhu jeho přípravy nebo bezprostředně po skončení obřadu. Takovou reklamaci zaznamená pracovník obstaratele pohřbu do předtisku – „ Výpisu sjednaných služeb …... „ a následující pracovní den její přijetí potvrdí obstaratel písemně na adresu vypravitele pohřbení.


Obstaratel a vypravitel se dohodli, že za potvrzení provedené služby v rozsahu a kvalitě dle objednávky se považuje i úhrada ceny dle vyúčtování – faktury obstaratele v plné výši a bez připomínek.


Za oprávněnou reklamaci nelze uznat skutečnost, mající původ ve vyšší moci, to je okolnosti nezávislých a nepředvídatelných na vůli obstaravatele pohřbení, dotýkající se předmětu plnění dle objednávky, které mu znemožňují závazky z objednávky naplnit jako např. Nařízení pitvy orgány činnými v trestním řízení, zásah státní moci, živelné pohromy, neprůjezdnost silnic, havárie vozidla nezaviněná obstaratelem pohřbení a podobně.


Obstaratel pohřbení - v souladu s ustanovením zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník poskytuje vypraviteli pohřbení tímto dodatkem informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů pro případy, kdy se spor mezi smluvními stranami může urovnat přímo. Subjektem v daných případech a pro daný typ služby dle tohoto dodatku k objednávce pohřbu je věcně příslušným: Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.